DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เชียงใหม่234,82513,0635.56100,25342.6951,76522.0456,26923.9613,4755.74
*ลำพูน82,0615,3076.4736,70944.7317,72121.5918,34222.353,9824.85
*ลำปาง137,2368,5156.2060,41544.0229,62121.5832,14123.426,5444.77
*แพร่81,5384,4335.4436,36444.6018,50722.7018,55522.763,6794.51
*น่าน85,5755,1175.9839,33545.9719,09122.3118,86122.043,1713.71
*พะเยา89,4224,0344.5144,42949.6821,51724.0616,59118.552,8513.19
*เชียงราย184,29610,1485.5177,31741.9540,28521.8646,49525.2310,0515.45
*แม่ฮ่องสอน33,8852,7118.0014,54142.916,41318.938,15324.062,0676.10
*รวมทั้งหมด928,83853,3285.74409,36344.07204,92022.06215,40723.1945,8204.93
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564