DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เชียงใหม่246,14113,6465.54105,99943.0654,30022.0658,80623.8913,3905.44
*ลำพูน85,0265,5146.4938,76845.6018,44221.6918,47821.733,8244.50
*ลำปาง153,8069,5036.1867,37843.8133,41921.7336,22823.557,2784.73
*แพร่86,5484,6375.3640,12546.3619,53222.5718,71021.623,5444.09
*น่าน90,5415,4936.0742,37946.8120,33722.4619,14221.143,1903.52
*พะเยา93,0764,5184.8546,37249.8222,01923.6617,23918.522,9283.15
*เชียงราย194,62310,8485.5783,12942.7143,05822.1247,76824.549,8205.05
*แม่ฮ่องสอน34,0722,8008.2214,87543.666,54519.217,88623.151,9665.77
*รวมทั้งหมด983,83356,9595.79439,02544.62217,65222.12224,25722.7945,9404.67
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563