DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองสระแก้ว22,1541,1385.149,63543.494,66621.065,24323.671,4726.64
*คลองหาด6,5652634.012,74741.841,33620.351,68425.655358.15
*ตาพระยา8,1973884.733,40041.481,86722.782,06025.134825.88
*วังน้ำเย็น10,5034304.094,70744.822,48323.642,31021.995735.46
*วัฒนานคร12,5055704.564,71837.732,72121.763,57328.579237.38
*อรัญประเทศ15,0945623.725,85938.823,53523.424,02326.651,1157.39
*เขาฉกรรจ์10,5545805.504,75645.062,24721.292,33022.086416.07
*โคกสูง4,4991613.581,56734.8397621.691,38330.744129.16
*วังสมบูรณ์6,9963605.153,47949.731,45420.781,36819.553354.79
*รวมทั้งหมด97,0674,4524.5940,86842.1021,28521.9323,97424.706,4886.68
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563