DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองระยอง45,1931,4963.3119,76143.7310,81023.929,97922.083,1476.96
*บ้านฉาง12,0893312.745,25443.462,81423.282,77722.979137.55
*แกลง26,2679443.5910,60940.395,76421.946,84726.072,1038.01
*วังจันทร์5,6742434.282,41642.581,10819.531,42125.044868.57
*บ้านค่าย13,1344353.315,20539.632,83721.603,58327.281,0748.18
*ปลวกแดง11,7365014.275,05343.062,42520.662,73323.291,0248.73
*เขาชะเมา4,3102656.152,13249.4793521.6975617.542225.15
*นิคมพัฒนา8,8223824.333,89844.182,08223.601,97222.354885.53
*รวมทั้งหมด127,2254,5973.6154,32842.7028,77522.6230,06823.639,4577.43
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563