DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองชลบุรี58,2972,1063.6127,85547.7812,72021.8211,77820.203,8386.58
*บ้านบึง17,9066203.467,40541.354,82326.944,01422.421,0445.83
*หนองใหญ่3,4461404.061,64047.5983324.1765318.951805.22
*บางละมุง39,8101,3753.4520,15350.628,66521.777,28518.302,3325.86
*พานทอง11,8282682.275,47246.263,05425.822,28219.297526.36
*พนัสนิคม19,9589014.519,13645.784,25321.314,31021.601,3586.80
*ศรีราชา27,7938793.1613,65949.156,21422.365,23118.821,8106.51
*เกาะสีชัง567284.9414926.2811820.8118332.288915.70
*สัตหีบ29,6676072.0516,73056.397,09723.924,17314.071,0603.57
*บ่อทอง8,0874445.494,56356.421,37016.941,31116.213994.93
*เกาะจันทร์6,6143615.463,28249.621,32820.081,29219.533515.31
*รวมทั้งหมด223,9737,7293.45110,04449.1350,47522.5442,51218.9813,2135.90
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563