DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองสมุทรปราการ93,8844,1794.4555,48959.1020,16121.4711,57912.332,4762.64
*บางบ่อ20,7866813.2811,22554.005,62727.072,49512.007583.65
*บางพลี29,3097772.6516,76657.207,37825.173,67212.537162.44
*พระประแดง37,1951,4843.9923,90364.267,08719.053,6579.831,0642.86
*พระสมุทรเจดีย์20,5657323.569,80847.694,82323.454,00419.471,1985.83
*บางเสาธง15,2346154.0411,73077.001,53110.051,0246.723342.19
*รวมทั้งหมด216,9738,4683.90128,92159.4246,60721.4826,43112.186,5463.02
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563