DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับอำเภอ การแปรผลตามค่า BMI
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ผอม
BMI<18.5
(A)
ร้อยละ
เมืองนครศรีธรรมราช15,6421,0236.54
พรหมคีรี3,2792337.11
ลานสกา5,1733957.64
ฉวาง8,5373754.39
พิปูน3,1522056.50
เชียรใหญ่3,7313158.44
ชะอวด12,1555954.90
ท่าศาลา13,6778626.30
ทุ่งสง17,3858314.78
นาบอน3,0171836.07
ทุ่งใหญ่6,7623064.53
ปากพนัง7,9654255.34
ร่อนพิบูลย์5,3493416.38
สิชล9,7003473.58
ขนอม3,0111886.24
หัวไทร6,1054757.78
บางขัน3,9082636.73
ถ้ำพรรณรา3,227852.63
จุฬาภรณ์4,5042515.57
พระพรหม5,1083226.30
นบพิตำ3,7162165.81
ช้างกลาง3,2311725.32
เฉลิมพระเกียรติ3,2261895.86
รวมทั้งหมด151,5608,5975.67
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565