DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับอำเภอ การแปรผลตามค่า BMI
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ผอม
BMI<18.5
(A)
ร้อยละ
เมืองเชียงราย15,1748005.27
เวียงชัย3,7801995.26
เชียงของ3,6971534.14
เทิง5,5972845.07
พาน8,5415376.29
ป่าแดด1,641774.69
แม่จัน6,8193675.38
เชียงแสน3,0371344.41
แม่สาย4,6322725.87
แม่สรวย7,0443414.84
เวียงป่าเป้า5,6422274.02
พญาเม็งราย2,6951435.31
เวียงแก่น3,3451394.16
ขุนตาล4,2432776.53
แม่ฟ้าหลวง3,7512516.69
แม่ลาว2,1861094.99
เวียงเชียงรุ้ง1,9941045.22
ดอยหลวง1,547624.01
รวมทั้งหมด85,3654,4765.24
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 21 มิถุนายน 2565