DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับอำเภอ การแปรผลตามค่า BMI
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ผอม
BMI<18.5
(A)
ร้อยละ
เมืองเชียงใหม่7,2662233.07
จอมทอง7,6234225.54
แม่แจ่ม8,5554134.83
เชียงดาว3,9351343.41
ดอยสะเก็ด6,3913315.18
แม่แตง5,0472024.00
แม่ริม7,4833354.48
สะเมิง2,8531424.98
ฝาง5,4322534.66
แม่อาย4,4681804.03
พร้าว3,1921514.73
สันป่าตอง7,1604456.22
สันกำแพง6,4734096.32
สันทราย13,2697345.53
หางดง8,8225115.79
ฮอด5,2152214.24
ดอยเต่า2,7461354.92
อมก๋อย6,2664036.43
สารภี8,2005917.21
เวียงแหง1,197423.51
ไชยปราการ3,6141373.79
แม่วาง3,8542085.40
แม่ออน1,516875.74
ดอยหล่อ2,0251155.68
กัลยาณิวัฒนา1,663432.59
รวมทั้งหมด134,2656,8675.11
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 24 มิถุนายน 2565