DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับอำเภอ การแปรผลตามค่า BMI
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ผอม
BMI<18.5
(A)
ร้อยละ
เมืองอุดรธานี26,7141,3565.08
กุดจับ7,0884075.74
หนองวัวซอ6,8823495.07
กุมภวาปี11,8755574.69
โนนสะอาด5,1613035.87
หนองหาน11,0166005.45
ทุ่งฝน4,0341523.77
ไชยวาน5,3482725.09
ศรีธาตุ4,9422675.40
วังสามหมอ6,8163214.71
บ้านดุง15,6356744.31
บ้านผือ12,0264013.33
น้ำโสม6,0671682.77
เพ็ญ12,1247596.26
สร้างคอม3,327692.07
หนองแสง3,8311744.54
นายูง4,4971743.87
พิบูลย์รักษ์3,430882.57
กู่แก้ว2,328713.05
ประจักษ์ศิลปาคม2,6091365.21
รวมทั้งหมด155,7507,2984.69
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 24 มิถุนายน 2565