DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับอำเภอ การแปรผลตามค่า BMI
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ผอม
BMI<18.5
(A)
ร้อยละ
เมืองขอนแก่น39,9241,6234.07
บ้านฝาง5,0042535.06
พระยืน4,164842.02
หนองเรือ7,3251241.69
ชุมแพ11,4615144.48
สีชมพู7,9522192.75
น้ำพอง10,3313583.47
อุบลรัตน์3,2831414.29
กระนวน7,9732583.24
บ้านไผ่10,4664764.55
เปือยน้อย2,777983.53
พล8,2283073.73
แวงใหญ่2,2241436.43
แวงน้อย4,5611633.57
หนองสองห้อง5,8562995.11
ภูเวียง4,5221653.65
มัญจาคีรี3,9431764.46
ชนบท5,0142214.41
เขาสวนกวาง3,3181313.95
ภูผาม่าน2,028944.64
ซำสูง2,2641044.59
โคกโพธิ์ไชย2,8001033.68
หนองนาคำ1,844573.09
บ้านแฮด2,7661164.19
โนนศิลา1,899633.32
เวียงเก่า1,6831056.24
รวมทั้งหมด163,6106,3953.91
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565