DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับอำเภอ การแปรผลตามค่า BMI
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ผอม
BMI<18.5
(A)
ร้อยละ
เมืองอุบลราชธานี14,6598225.61
ศรีเมืองใหม่8,3903864.60
โขงเจียม5,2102434.66
เขื่องใน10,3036005.82
เขมราฐ7,9143374.26
เดชอุดม16,2956684.10
นาจะหลวย4,6141884.07
น้ำยืน5,7082574.50
บุณฑริก9,2683984.29
ตระการพืชผล11,9737246.05
กุดข้าวปุ้น5,0032454.90
ม่วงสามสิบ6,6803745.60
วารินชำราบ14,2557475.24
พิบูลมังสาหาร10,9445074.63
ตาลสุม2,4171285.30
โพธิ์ไทร4,2171673.96
สำโรง6,5792824.29
ดอนมดแดง1,657855.13
สิรินธร7,9783524.41
ทุ่งศรีอุดม5,1022865.61
นาเยีย2,5671094.25
นาตาล4,1171864.52
เหล่าเสือโก้ก2,8761284.45
สว่างวีระวงศ์2,6691626.07
น้ำขุ่น3,6672175.92
รวมทั้งหมด175,0628,5984.91
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 19 มิถุนายน 2565