DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับอำเภอ การแปรผลตามค่า BMI
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ผอม
BMI<18.5
(A)
ร้อยละ
เมืองบุรีรัมย์20,3171,1715.76
คูเมือง4,6313046.56
กระสัง4,9012204.49
นางรอง6,4523655.66
หนองกี่3,8681985.12
ละหานทราย4,4671403.13
ประโคนชัย7,4313624.87
บ้านกรวด4,3711814.14
พุทไธสง2,4051235.11
ลำปลายมาศ6,7472103.11
สตึก5,6562704.77
ปะคำ3,1791574.94
นาโพธิ์1,385654.69
หนองหงส์3,0361013.33
พลับพลาชัย1,302896.84
ห้วยราช2,1201044.91
โนนสุวรรณ1,703754.40
ชำนิ2,0231075.29
บ้านใหม่ไชยพจน์1,241574.59
โนนดินแดง1,899824.32
บ้านด่าน1,920954.95
แคนดง2,4941385.53
เฉลิมพระเกียรติ2,2561104.88
รวมทั้งหมด95,8044,7244.93
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565