DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับอำเภอ การแปรผลตามค่า BMI
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ผอม
BMI<18.5
(A)
ร้อยละ
เมืองนครราชสีมา67,4504,1366.13
ครบุรี7,5923905.14
เสิงสาง8,9187488.39
คง3,9281744.43
บ้านเหลื่อม1,234524.21
จักราช5,7163055.34
โชคชัย8,9495856.54
ด่านขุนทด9,9976486.48
โนนไทย5,2453256.20
โนนสูง10,2187327.16
ขามสะแกแสง2,8021435.10
บัวใหญ่5,5462825.08
ประทาย6,5822363.59
ปักธงชัย8,2894094.93
พิมาย10,5845305.01
ห้วยแถลง4,3802094.77
ชุมพวง5,2042434.67
สูงเนิน9,5674614.82
ขามทะเลสอ2,7341174.28
สีคิ้ว15,0789336.19
ปากช่อง21,1551,0715.06
หนองบุญมาก7,5023965.28
แก้งสนามนาง2,3381285.47
โนนแดง1,275614.78
วังน้ำเขียว4,9102595.27
เทพารักษ์2,4311154.73
เมืองยาง1,388473.39
พระทองคำ3,4051544.52
ลำทะเมนชัย2,518341.35
บัวลาย1,287755.83
สีดา1,304493.76
เฉลิมพระเกียรติ3,8351854.82
รวมทั้งหมด253,36114,2325.62
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 19 มิถุนายน 2565