DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับอำเภอ การแปรผลตามค่า BMI
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ผอม
BMI<18.5
(A)
ร้อยละ
เมืองเชียงราย19,1541,0125.28
เวียงชัย3,8552135.53
เชียงของ3,9951754.38
เทิง5,8962975.04
พาน9,2356196.70
ป่าแดด1,789955.31
แม่จัน8,6084425.13
เชียงแสน4,2722034.75
แม่สาย7,8083544.53
แม่สรวย6,9943655.22
เวียงป่าเป้า5,7722454.24
พญาเม็งราย3,4801775.09
เวียงแก่น2,9641143.85
ขุนตาล4,3662666.09
แม่ฟ้าหลวง3,6271784.91
แม่ลาว2,4051235.11
เวียงเชียงรุ้ง2,0351115.45
ดอยหลวง1,463563.83
รวมทั้งหมด97,7185,0455.16
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564