DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับอำเภอ การแปรผลตามค่า BMI
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ผอม
BMI<18.5
(A)
ร้อยละ
เมืองเชียงใหม่10,2994274.15
จอมทอง7,6304345.69
แม่แจ่ม8,3284295.15
เชียงดาว3,9811343.37
ดอยสะเก็ด6,5303495.34
แม่แตง6,1432534.12
แม่ริม10,6403833.60
สะเมิง2,8051344.78
ฝาง6,6963585.35
แม่อาย4,8142104.36
พร้าว3,3171273.83
สันป่าตอง6,7894176.14
สันกำแพง6,8454706.87
สันทราย13,5386214.59
หางดง9,2996176.64
ฮอด5,2992103.96
ดอยเต่า2,7121465.38
อมก๋อย5,8133856.62
สารภี9,3345525.91
เวียงแหง1,305534.06
ไชยปราการ3,6321333.66
แม่วาง3,5501805.07
แม่ออน1,6331046.37
ดอยหล่อ2,0231256.18
กัลยาณิวัฒนา1,652442.66
รวมทั้งหมด144,6077,2955.04
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564