DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับอำเภอ การแปรผลตามค่า BMI
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ผอม
BMI<18.5
(A)
ร้อยละ
เมืองอุดรธานี36,6861,8435.02
กุดจับ7,4234025.42
หนองวัวซอ6,9003234.68
กุมภวาปี12,3156014.88
โนนสะอาด6,3204176.60
หนองหาน14,5136284.33
ทุ่งฝน4,1271293.13
ไชยวาน4,8212124.40
ศรีธาตุ6,0622664.39
วังสามหมอ6,8403995.83
บ้านดุง16,6056864.13
บ้านผือ12,6204223.34
น้ำโสม6,0202103.49
เพ็ญ15,1288575.66
สร้างคอม3,7151133.04
หนองแสง3,4781554.46
นายูง4,6161753.79
พิบูลย์รักษ์3,071551.79
กู่แก้ว2,475943.80
ประจักษ์ศิลปาคม2,5431174.60
รวมทั้งหมด176,2788,1044.60
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564