DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับอำเภอ การแปรผลตามค่า BMI
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ผอม
BMI<18.5
(A)
ร้อยละ
เมืองขอนแก่น45,4801,9004.18
บ้านฝาง5,9222894.88
พระยืน4,4572836.35
หนองเรือ7,4191321.78
ชุมแพ10,3784834.65
สีชมพู7,5921742.29
น้ำพอง11,3814063.57
อุบลรัตน์4,1591754.21
กระนวน8,9594304.80
บ้านไผ่12,4066255.04
เปือยน้อย3,3351213.63
พล11,0254123.74
แวงใหญ่2,5151014.02
แวงน้อย5,8632223.79
หนองสองห้อง6,4713034.68
ภูเวียง5,5151843.34
มัญจาคีรี6,9493354.82
ชนบท4,7572134.48
เขาสวนกวาง3,8751413.64
ภูผาม่าน2,4121094.52
ซำสูง2,7751485.33
โคกโพธิ์ไชย3,4921474.21
หนองนาคำ2,175934.28
บ้านแฮด3,7441574.19
โนนศิลา2,078874.19
เวียงเก่า1,407936.61
รวมทั้งหมด186,5417,7634.16
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564