DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับอำเภอ การแปรผลตามค่า BMI
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ผอม
BMI<18.5
(A)
ร้อยละ
เมืองอุบลราชธานี22,2691,3275.96
ศรีเมืองใหม่8,1443694.53
โขงเจียม6,2723205.10
เขื่องใน11,0955925.34
เขมราฐ8,8603594.05
เดชอุดม15,9206454.05
นาจะหลวย6,8222333.42
น้ำยืน7,6393003.93
บุณฑริก8,9823133.48
ตระการพืชผล11,9287045.90
กุดข้าวปุ้น5,8152464.23
ม่วงสามสิบ7,1863935.47
วารินชำราบ16,3158335.11
พิบูลมังสาหาร12,8125834.55
ตาลสุม3,4121785.22
โพธิ์ไทร4,6352024.36
สำโรง7,3313024.12
ดอนมดแดง1,930985.08
สิรินธร8,4853303.89
ทุ่งศรีอุดม4,6612174.66
นาเยีย2,7231043.82
นาตาล4,7072024.29
เหล่าเสือโก้ก3,2441614.96
สว่างวีระวงศ์2,6111786.82
น้ำขุ่น4,0502526.22
รวมทั้งหมด197,8489,4414.77
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564