DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
ร้อยละ
*เขต 1328,31478,37623.8764,67119.70
*เขต 2257,47559,31823.0449,35719.17
*เขต 3208,39443,77621.0142,82420.55
*เขต 4390,40578,25420.0476,32719.55
*เขต 5382,77067,55817.6577,02220.12
*เขต 6495,56587,14817.5995,21219.21
*เขต 7326,41154,90916.8263,25519.38
*เขต 8473,60776,67216.1995,61220.19
*เขต 9477,81987,98618.4186,10018.02
*เขต 10325,62973,52822.5861,54818.90
*เขต 11415,80480,73219.4270,64816.99
*เขต 12474,851110,39323.2591,45019.26
*รวมทั้งหมด4,557,044898,65019.72874,02619.18
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี มีน้ำหนักเกิน

วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567