DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 30-44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*นนทบุรี66,7892,6904.0330,32845.4114,63121.9113,04619.536,0949.12
*ปทุมธานี87,1613,3643.8645,75852.5018,51921.2513,93115.985,5896.41
*พระนครศรีอยุธยา73,0803,4104.6737,39251.1715,07420.6312,08316.535,1217.01
*อ่างทอง33,1011,2243.7019,32258.375,82117.594,74914.351,9856.00
*ลพบุรี75,8404,4035.8133,62644.3414,22518.7616,06921.197,5179.91
*สิงห์บุรี25,7689783.8012,43248.255,92823.014,63117.971,7996.98
*สระบุรี65,0134,4046.7733,77151.9412,95519.9310,16115.633,7225.73
*นครนายก22,0551,1004.999,54943.304,66621.164,67921.222,0619.34
*รวมทั้งหมด448,80721,5734.81222,17849.5091,81920.4679,34917.6833,8887.55
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564