DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 30-44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เชียงใหม่144,6077,2955.0465,87845.5629,63420.4931,25621.6110,5447.29
*ลำพูน46,7203,1636.7722,06347.228,95219.169,51920.373,0236.47
*ลำปาง56,6733,3765.9624,78143.7310,91619.2613,17323.244,4277.81
*แพร่33,5611,7955.3515,73146.876,87220.486,94020.682,2236.62
*น่าน37,7571,7904.7417,80847.167,75020.538,19921.722,2105.85
*พะเยา39,7451,6054.0421,25753.488,80222.156,37616.041,7054.29
*เชียงราย97,7185,0455.1642,25843.2419,46919.9223,14723.697,7997.98
*แม่ฮ่องสอน24,5871,1484.6710,39342.274,75819.356,38925.991,8997.72
*รวมทั้งหมด481,36825,2175.24220,16945.7497,15320.18104,99921.8133,8307.03
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564