DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 30-44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองขอนแก่น45,4801,9004.1825,18055.369,21020.256,84615.052,3445.15
*บ้านฝาง5,9222894.882,97750.271,31422.1997916.533636.13
*พระยืน4,4572836.352,85764.1056812.7456912.771804.04
*หนองเรือ7,4191321.785,73477.296909.306278.452363.18
*ชุมแพ10,3784834.656,92966.771,70316.419959.592682.58
*สีชมพู7,5921742.294,72362.211,46219.2699113.052423.19
*น้ำพอง11,3814063.576,57857.802,01917.741,80415.855745.04
*อุบลรัตน์4,1591754.212,12651.1272517.4383820.152957.09
*กระนวน8,9594304.805,28759.011,63918.291,25113.963523.93
*บ้านไผ่12,4066255.046,94455.972,18717.631,99416.076565.29
*เปือยน้อย3,3351213.632,23767.0856116.8234310.28732.19
*พล11,0254123.746,43458.362,17619.741,57214.264313.91
*แวงใหญ่2,5151014.021,60463.7825910.3038515.311666.60
*แวงน้อย5,8632223.794,17171.1496016.374056.911051.79
*หนองสองห้อง6,4713034.684,29466.3689813.8871711.082594.00
*ภูเวียง5,5151843.342,86651.971,18021.401,00618.242795.06
*มัญจาคีรี6,9493354.823,69553.171,37819.831,18817.103535.08
*ชนบท4,7572134.482,67756.2792919.5369314.572455.15
*เขาสวนกวาง3,8751413.642,12354.7981721.0861015.741844.75
*ภูผาม่าน2,4121094.521,34555.7654422.5531513.06994.10
*ซำสูง2,7751485.331,52254.8548317.4146816.861545.55
*โคกโพธิ์ไชย3,4921474.211,85253.0465218.6769619.931454.15
*หนองนาคำ2,175934.281,13652.2343319.9139918.341145.24
*บ้านแฮด3,7441574.192,44865.3851513.7646212.341624.33
*โนนศิลา2,078874.191,28861.9837818.1924911.98763.66
*เวียงเก่า1,407936.6170149.8225317.9826418.76966.82
*รวมทั้งหมด186,5417,7634.16109,72858.8233,93318.1926,66614.298,4514.53
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564