DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 30-44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองชัยภูมิ12,8804983.876,61051.323,06223.772,13216.555784.49
*บ้านเขว้า2,6931164.311,21044.9356821.0955820.722418.95
*คอนสวรรค์5,1781502.902,37945.941,50929.1493117.982094.04
*เกษตรสมบูรณ์5,7462183.792,57944.881,29122.471,22521.324337.54
*หนองบัวแดง11,9554333.625,74148.023,51529.401,83815.374283.58
*จัตุรัส4,4342385.371,96544.3292020.7595821.613537.96
*บำเหน็จณรงค์4,5101884.172,44354.1787719.4575516.742475.48
*หนองบัวระเหว3,9781483.722,77669.7862015.593428.60922.31
*เทพสถิต5,8512884.923,37557.6887614.9796716.533455.90
*ภูเขียว8,8512532.864,11046.442,42227.361,64918.634174.71
*บ้านแท่น2,6541606.031,24646.9560022.6152419.741244.67
*แก้งคร้อ7,2802753.783,89653.521,56021.431,18216.243675.04
*คอนสาร4,9081342.732,46050.121,32927.0874815.242374.83
*ภักดีชุมพล3,327712.131,84555.4688326.5441112.351173.52
*เนินสง่า1,862794.241,00654.0338220.5229816.00975.21
*ซับใหญ่1,371926.7163846.5424217.6526619.401339.70
*รวมทั้งหมด87,4783,3413.8244,27950.6220,65623.6114,78416.904,4185.05
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564