DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 30-44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองบุรีรัมย์5,1052264.433,05159.7682316.1279215.512134.17
*คูเมือง923566.0740643.9918319.8320922.64697.48
*กระสัง712375.2037752.9513518.9611416.01496.88
*นางรอง656294.4241262.8010516.017611.59345.18
*หนองกี่1,129554.8759152.3517415.4121519.04948.33
*ละหานทราย2,327612.621,25053.7243018.4844819.251385.93
*ประโคนชัย985575.7937638.1718318.5825025.3811912.08
*บ้านกรวด1,275393.0679762.5118914.8219114.98594.63
*พุทไธสง662294.3845268.28548.168813.29395.89
*ลำปลายมาศ1,358614.4986563.7017412.8119013.99685.01
*สตึก1,5451368.8091158.9626817.3517611.39543.50
*ปะคำ437235.2627162.016113.965412.36286.41
*นาโพธิ์466326.8723851.076413.7310722.96255.36
*หนองหงส์278258.9910537.775720.506724.10248.63
*พลับพลาชัย361174.7111531.866818.8411732.414412.19
*ห้วยราช370246.4916644.868522.977520.27205.41
*โนนสุวรรณ453265.7416436.209420.7512828.26419.05
*ชำนิ21394.237535.213717.375525.823717.37
*บ้านใหม่ไชยพจน์379215.5415440.636216.3610126.654110.82
*โนนดินแดง997151.5064264.39696.9219719.76747.42
*บ้านด่าน791546.8333642.4814318.0818723.64718.98
*แคนดง1,259856.7584767.2813310.5614711.68473.73
*เฉลิมพระเกียรติ748445.8834345.8613117.5116722.33638.42
*รวมทั้งหมด23,4291,1614.9612,94455.253,72215.894,15117.721,4516.19
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564