DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
น้ำหนักเกินและอ้วน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 140,87817,09241.815,71613.987,11617.414,26010.42
*เขต 251,36220,58840.086,69913.048,29516.155,59410.89
*เขต 321,37910,08947.192,88413.493,95118.483,25415.22
*เขต 4129,93355,28342.5517,13813.1921,51016.5516,63512.80
*เขต 559,03122,71438.487,94413.468,66214.676,10810.35
*เขต 684,02933,04439.3211,35613.5112,99115.468,69710.35
*เขต 763,83019,92131.218,03512.597,69912.064,1876.56
*เขต 873,11519,28026.378,19611.217,31310.003,7715.16
*เขต 944,83416,42736.645,88813.136,55214.613,9878.89
*เขต 1086,10831,39336.4611,03812.8212,98115.087,3748.56
*เขต 1199,41434,34134.5412,12112.1913,08213.169,1389.19
*เขต 1297,51836,84537.7813,12513.4614,87915.268,8419.07
*รวมทั้งหมด851,431317,01737.23110,14012.94125,03114.6881,8469.61
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีน้ำหนักเกินและอ้วน

วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567