DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
น้ำหนักเกินและอ้วน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 122,9888,96038.983,21213.973,71516.162,0338.84
*เขต 239,59411,96230.215,01812.674,49311.352,4516.19
*เขต 318,0376,69137.102,59114.362,40013.311,7009.43
*เขต 4101,17333,96333.5714,11713.9512,11011.977,7367.65
*เขต 516,6046,20937.392,54415.322,34214.111,3237.97
*เขต 683,42226,93432.2912,33914.799,48011.365,1156.13
*เขต 763,73014,33922.506,85410.755,2788.282,2073.46
*เขต 873,88111,98616.226,4188.693,9695.371,5992.16
*เขต 942,35013,86432.745,47412.935,51613.022,8746.79
*เขต 1044,98312,22127.174,97111.054,97811.072,2725.05
*เขต 1187,90724,44027.8010,61112.078,96110.194,8685.54
*เขต 1215,8135,71836.162,27514.392,17513.751,2688.02
*รวมทั้งหมด610,482177,28729.0476,42412.5265,41710.7235,4465.81
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีน้ำหนักเกินและอ้วน

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563