DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
น้ำหนักเกินและอ้วน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 114,7475,62538.141,91813.012,37116.081,3369.06
*เขต 230,31410,27433.894,35414.363,63211.982,2887.55
*เขต 331,09315,41649.583,83712.346,59021.194,98916.05
*เขต 478,15327,77535.5410,63013.6010,16013.006,9858.94
*เขต 521,1626,95332.862,71212.822,54812.041,6938.00
*เขต 644,32713,90431.376,09013.744,91411.092,9006.54
*เขต 762,39413,81122.146,82410.944,6717.492,3163.71
*เขต 842,4078,23019.413,8339.043,0337.151,3643.22
*เขต 926,2459,34935.623,49813.333,73914.252,1128.05
*เขต 1056,89818,15931.926,69411.767,52113.223,9446.93
*เขต 11106,74328,35126.5611,16210.4610,5539.896,6366.22
*เขต 128,6033,56841.471,23614.371,40316.3192910.80
*รวมทั้งหมด523,086161,41530.8662,78812.0061,13511.6937,4927.17
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีน้ำหนักเกินและอ้วน

วันที่ประมวลผล: 9 สิงหาคม 2565