DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
น้ำหนักเกินและอ้วน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 115,4065,98838.872,14713.942,42615.751,4159.18
*เขต 227,7849,25233.303,65113.143,69813.311,9036.85
*เขต 313,9795,56339.801,85113.242,19015.671,52210.89
*เขต 486,94730,62835.2311,82713.6011,33713.047,4648.58
*เขต 527,6378,33330.153,47412.572,93610.621,9236.96
*เขต 658,29717,89730.707,52312.906,56211.263,8126.54
*เขต 785,69918,61821.729,12910.656,4547.533,0353.54
*เขต 846,0528,73718.974,2239.173,1506.841,3642.96
*เขต 939,96513,98434.995,29513.255,55313.893,1367.85
*เขต 1070,73620,67729.238,29411.738,37211.844,0115.67
*เขต 11152,11437,34724.5516,07010.5613,5278.897,7505.09
*เขต 1214,6384,49130.681,68411.501,66111.351,1467.83
*รวมทั้งหมด639,254181,51528.3975,16811.7667,86610.6238,4816.02
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีน้ำหนักเกินและอ้วน

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564