DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
น้ำหนักเกินและอ้วน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*นครศรีธรรมราช11,4164,34838.091,55813.651,71515.021,0759.42
*กระบี่13,0543,28325.151,39110.661,2019.206915.29
*พังงา3,14694730.1032710.3936911.732517.98
*ภูเก็ต14750.00428.57214.2917.14
*สุราษฎร์ธานี4,4341,88942.6057412.9576717.3054812.36
*ระนอง1,24044936.2114211.4518715.081209.68
*ชุมพร2,72096635.5129710.9239814.632719.96
*รวมทั้งหมด36,02411,88933.004,29311.924,63912.882,9578.21
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีน้ำหนักเกินและอ้วน

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2565