DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
น้ำหนักเกินและอ้วน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*สมุทรปราการ47315332.355511.637014.80285.92
*ชลบุรี96443745.3311812.2417117.7414815.35
*ระยอง51618535.85407.758416.286111.82
*จันทบุรี1,84033017.931789.67864.67663.59
*ตราด28111440.573512.463311.744616.37
*ฉะเชิงเทรา9,9423,27132.901,85718.689579.634574.60
*ปราจีนบุรี3,8051,45738.2950113.1759915.743579.38
*สระแก้ว6,7951,93828.5279411.6975211.073925.77
*รวมทั้งหมด24,6167,88532.033,57814.542,75211.181,5556.32
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีน้ำหนักเกินและอ้วน

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2565