DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
น้ำหนักเกินและอ้วน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*นครศรีธรรมราช42,70612,11728.375,38912.624,27310.012,4555.75
*กระบี่50,4849,92919.674,7779.463,4306.791,7223.41
*พังงา12,7382,36418.569397.378876.965384.22
*ภูเก็ต1,62434421.1816310.041036.34784.80
*สุราษฎร์ธานี25,8767,89230.502,77510.723,14412.151,9737.62
*ระนอง2,36247920.281506.351928.131375.80
*ชุมพร16,3244,22225.861,87711.501,4989.188475.19
*รวมทั้งหมด152,11437,34724.5516,07010.5613,5278.897,7505.09
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีน้ำหนักเกินและอ้วน

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564