DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
น้ำหนักเกินและอ้วน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*สมุทรปราการ2,79993533.4033912.1135812.792388.50
*ชลบุรี3,6051,54542.8644612.3763917.7346012.76
*ระยอง7,1201,99027.9592613.016449.044205.90
*จันทบุรี5,4901,29023.5064011.664257.742254.10
*ตราด1,34756041.5718413.6620415.1417212.77
*ฉะเชิงเทรา13,0654,18432.021,90514.581,49111.417886.03
*ปราจีนบุรี10,5723,60434.091,36112.871,42013.438237.78
*สระแก้ว14,2993,78926.501,72212.041,3819.666864.80
*รวมทั้งหมด58,29717,89730.707,52312.906,56211.263,8126.54
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีน้ำหนักเกินและอ้วน

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564