DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
น้ำหนักเกินและอ้วน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ราชบุรี3,97983821.063849.652496.262055.15
*กาญจนบุรี6,1221,57025.6564210.496009.803285.36
*สุพรรณบุรี1,86975040.1322512.0426914.3925613.70
*นครปฐม1,83965735.7332517.6719810.771347.29
*สมุทรสาคร84843551.3012014.1517220.2814316.86
*สมุทรสงคราม83735342.1712014.3413215.7710112.07
*เพชรบุรี2,6251,04639.8550219.1235813.641867.09
*ประจวบคีรีขันธ์9,5182,68428.201,15612.1595810.075705.99
*รวมทั้งหมด27,6378,33330.153,47412.572,93610.621,9236.96
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีน้ำหนักเกินและอ้วน

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564