DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
น้ำหนักเกินและอ้วน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*นนทบุรี3,5811,91253.3960516.8970019.5560716.95
*ปทุมธานี22710144.493615.863013.223515.42
*พระนครศรีอยุธยา12,8033,79229.621,68513.161,2749.958336.51
*อ่างทอง7,0911,79725.346479.126769.534746.68
*ลพบุรี51,45018,28435.546,72313.077,03613.684,5258.79
*สิงห์บุรี10,6484,15739.041,95618.371,40413.197977.48
*สระบุรี1,07255151.4016715.5820719.3117716.51
*นครนายก753445.33810.671013.331621.33
*รวมทั้งหมด86,94730,62835.2311,82713.6011,33713.047,4648.58
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีน้ำหนักเกินและอ้วน

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564