DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ
*เขต 140,87817,97743.98
*เขต 251,36224,72548.14
*เขต 321,3798,53639.93
*เขต 4129,93355,29242.55
*เขต 559,03129,26849.58
*เขต 684,02938,37145.66
*เขต 763,83035,16255.09
*เขต 873,11544,53560.91
*เขต 944,83421,61048.20
*เขต 1086,10842,77349.67
*เขต 1199,41454,55054.87
*เขต 1297,51847,30348.51
*รวมทั้งหมด851,431420,10249.34
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567