DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ
*เขต 122,98810,47345.56
*เขต 239,59423,70359.87
*เขต 318,0378,89549.32
*เขต 4101,17353,91453.29
*เขต 516,6048,70652.43
*เขต 683,42244,86353.78
*เขต 763,73040,39763.39
*เขต 873,88154,48173.74
*เขต 942,35022,60553.38
*เขต 1044,98326,35658.59
*เขต 1187,90755,05462.63
*เขต 1215,8138,04350.86
*รวมทั้งหมด610,482357,49058.56
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563