DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ
*เขต 114,4376,73446.64
*เขต 224,43312,84852.58
*เขต 327,25410,60538.91
*เขต 476,56538,52850.32
*เขต 519,74510,93355.37
*เขต 642,75423,60355.21
*เขต 754,02337,15368.77
*เขต 834,54324,34570.48
*เขต 925,02312,05148.16
*เขต 1053,46028,89554.05
*เขต 1198,63662,16263.02
*เขต 128,2913,77745.56
*รวมทั้งหมด479,164271,63456.69
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 30 มิถุนายน 2565