DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ
*เขต 19,3524,07643.58
*เขต 214,3946,55145.51
*เขต 315,0476,25041.54
*เขต 445,76522,87949.99
*เขต 510,0035,06150.59
*เขต 624,61613,54255.01
*เขต 723,07814,50462.85
*เขต 819,88514,50172.92
*เขต 916,2248,01549.40
*เขต 1023,77112,13451.05
*เขต 1136,02419,87755.18
*เขต 125,8122,62145.10
*รวมทั้งหมด243,971130,01153.29
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2565