DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ
*เมืองสกลนคร79540951.45
*กุสุมาลย์7685.71
*กุดบาก1184941.53
*พรรณานิคม803948.75
*พังโคน16212.50
*วาริชภูมิ4250.00
*นิคมน้ำอูน4375.00
*วานรนิวาส211152.38
*คำตากล้า351542.86
*บ้านม่วง281553.57
*อากาศอำนวย341544.12
*สว่างแดนดิน89258765.81
*ส่องดาว9444.44
*เต่างอย32817854.27
*โคกศรีสุพรรณ3266.67
*เจริญศิลป์1,05966963.17
*โพนนาแก้ว41621050.48
*ภูพาน2150.00
*รวมทั้งหมด3,8512,21757.57
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 25 พฤษภาคม 2565