DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ
*เมืองพิจิตร57827046.71
*วังทรายพูน3133.33
*โพธิ์ประทับช้าง65127642.40
*ตะพานหิน2,2021,09249.59
*บางมูลนาก42516338.35
*โพทะเล76037349.08
*สามง่าม27012646.67
*ทับคล้อ17110963.74
*สากเหล็ก12541.67
*บึงนาราง1,17759150.21
*ดงเจริญ29814950.00
*วชิรบารมี20514771.71
*รวมทั้งหมด6,7523,30248.90
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 31 ตุลาคม 2564