DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ
*เมืองนครสวรรค์562341.07
*โกรกพระ21628.57
*ชุมแสง1063432.08
*หนองบัว9222.22
*บรรพตพิสัย1826334.62
*เก้าเลี้ยว14428.57
*ตาคลี1119.09
*ท่าตะโก1385136.96
*ไพศาลี13430.77
*พยุหะคีรี21628.57
*ลาดยาว681927.94
*ตากฟ้า8112.50
*แม่วงก์2749936.13
*แม่เปิน15320.00
*ชุมตาบง9333.33
*รวมทั้งหมด94531933.76
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564