DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ
*เมืองเชียงใหม่1285542.97
*จอมทอง2699635.69
*แม่แจ่ม10660.00
*เชียงดาว17635.29
*ดอยสะเก็ด621829.03
*แม่แตง291344.83
*แม่ริม12216.67
*สะเมิง964041.67
*ฝาง93839041.58
*แม่อาย672435.82
*พร้าว1063331.13
*สันป่าตอง441738.64
*สันกำแพง16637.50
*สันทราย35915041.78
*หางดง1756838.86
*ฮอด552443.64
*ดอยเต่า34215344.74
*อมก๋อย1044644.23
*สารภี32915045.59
*เวียงแหง25117870.92
*ไชยปราการ32721.88
*แม่วาง772836.36
*แม่ออน2150.00
*ดอยหล่อ691927.54
*กัลยาณิวัฒนา5120.00
*รวมทั้งหมด3,5941,53142.60
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 23 ตุลาคม 2563