DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ประชากร
ในเขตรับผิดชอบ
อายุ 18-59 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ร้อยละความ
ครอบคลุม
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 12,141,019942,85444.0457,9106.14395,66041.96195,70820.76226,90124.0766,6757.07
*เขต 21,289,826716,52955.5539,9945.58292,62740.84139,68719.49177,65324.7966,5689.29
*เขต 31,083,684592,51154.6829,8125.03249,07542.04125,27821.14135,28322.8353,0638.96
*เขต 42,483,419922,17537.1351,7055.61407,48344.19189,78220.58189,72820.5783,4779.05
*เขต 52,379,431976,07241.0246,3774.75462,82747.42205,16421.02189,61919.4372,0857.39
*เขต 62,805,6391,165,28241.5360,9745.23570,66848.97235,22420.19217,45618.6680,9606.95
*เขต 72,027,265951,09046.9149,6915.22467,32549.14193,71620.37186,28419.5954,0745.69
*เขต 82,420,5441,262,94252.1858,0744.60631,49250.00265,08820.99240,03619.0168,2525.40
*เขต 92,361,9781,308,24155.3967,5905.17644,66549.28249,15719.05262,90220.1083,9276.42
*เขต 101,759,118921,06752.3656,7566.16386,75041.99181,08919.66224,90124.4271,5717.77
*เขต 112,008,2271,025,90051.0853,1225.18480,37646.82184,61017.99218,73721.3289,0558.68
*เขต 122,252,0811,115,17349.5263,8975.73441,64039.60220,57419.78278,16424.94110,8989.94
*รวมทั้งหมด25,012,23111,899,83647.58635,9025.345,430,58845.642,385,07720.042,547,66421.41900,6057.57
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567