DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ประชากร
ในเขตรับผิดชอบ
อายุ 18-59 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ร้อยละความ
ครอบคลุม
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*นครราชสีมา1,066,446603,98656.6429,6394.91275,25445.57121,72320.15133,77022.1543,6007.22
*บุรีรัมย์513,206284,27555.3913,5764.78161,06856.6647,75516.8047,79116.8114,0854.95
*สุรินทร์475,843277,21358.2615,9755.76140,46050.6755,86720.1552,41118.9112,5004.51
*ชัยภูมิ375,432212,16356.517,6963.6399,37646.8450,81523.9542,98720.2611,2895.32
*รวมทั้งหมด2,430,9271,377,63756.6766,8864.86676,15849.08276,16020.05276,95920.1081,4745.91
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 สิงหาคม 2565