DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ประชากร
ในเขตรับผิดชอบ
อายุ 18-59 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ร้อยละความ
ครอบคลุม
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*สมุทรปราการ626,690263,76842.0912,8444.87164,16462.2452,17019.7827,07210.267,5182.85
*ชลบุรี767,511344,24644.8512,9053.75172,46250.1079,50723.1059,23117.2120,1415.85
*ระยอง368,250155,96942.356,6224.2570,95745.4934,31422.0032,59520.9011,4817.36
*จันทบุรี255,481141,11755.245,3963.8283,33559.0525,51318.0820,40714.466,4664.58
*ตราด96,46455,50657.542,5044.5122,52640.5811,56320.8313,91825.074,9959.00
*ฉะเชิงเทรา339,715218,35364.2811,6785.35116,44853.3345,83020.9933,56415.3710,8334.96
*ปราจีนบุรี263,892149,47056.647,6285.1063,50242.4832,37621.6634,39923.0111,5657.74
*สระแก้ว252,420155,62061.657,7724.9968,94944.3131,98820.5635,08022.5411,8317.60
*รวมทั้งหมด2,970,4231,484,04949.9667,3494.54762,34351.37313,26121.11256,26617.2784,8305.72
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 สิงหาคม 2565