DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ประชากร
ในเขตรับผิดชอบ
อายุ 18-59 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ร้อยละความ
ครอบคลุม
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เชียงใหม่664,772348,23552.3818,4025.28151,51843.5174,28621.3381,13123.3022,8986.58
*ลำพูน197,458113,69257.587,7286.8051,47545.2823,72620.8724,56821.616,1955.45
*ลำปาง287,631178,63062.1011,0456.1876,79942.9937,51821.0042,35523.7110,9136.11
*แพร่167,494107,79064.355,4605.0748,60945.1024,17522.4323,70621.995,8405.42
*น่าน184,040107,78558.576,0165.5849,07045.5323,63121.9224,04322.315,0254.66
*พะเยา191,709115,88860.455,2584.5458,64050.6026,14622.5621,26518.354,5793.95
*เชียงราย488,460252,54551.7013,7085.43105,44941.7553,30721.1163,09424.9816,9876.73
*แม่ฮ่องสอน102,73155,84154.363,4876.2423,34341.8010,91419.5414,14325.333,9547.08
*รวมทั้งหมด2,284,2951,280,40656.0571,1045.55564,90344.12273,70321.38294,30522.9976,3915.97
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 สิงหาคม 2565