DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ประชากร
ในเขตรับผิดชอบ
อายุ 18-59 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ร้อยละความ
ครอบคลุม
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*นครราชสีมา1,060,106639,43560.3232,3215.05292,01045.67128,85320.15140,99022.0545,2617.08
*บุรีรัมย์516,786294,08156.9113,4984.59169,05157.4849,64716.8848,12116.3613,7644.68
*สุรินทร์478,832280,12258.5015,9455.69141,30350.4457,27520.4553,07718.9512,5224.47
*ชัยภูมิ387,054234,70360.649,2073.92109,02446.4555,65023.7148,36320.6112,4595.31
*รวมทั้งหมด2,442,7781,448,34159.2970,9714.90711,38849.12291,42520.12290,55120.0684,0065.80
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564