DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ประชากร
ในเขตรับผิดชอบ
อายุ 18-59 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ร้อยละความ
ครอบคลุม
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*สมุทรปราการ624,682264,56742.3510,2163.86161,55961.0755,62921.0328,81510.898,3483.16
*ชลบุรี786,433334,02042.4713,6984.10170,37551.0172,86321.8157,55217.2319,5325.85
*ระยอง367,621198,92354.117,7603.9091,90746.2043,84422.0440,89020.5614,5227.30
*จันทบุรี251,495157,66062.697,7154.8990,32957.2929,10418.4622,85214.497,6604.86
*ตราด94,52655,23958.442,6814.8523,15941.9311,36520.5713,38524.234,6498.42
*ฉะเชิงเทรา338,735203,66560.1310,9555.38106,66752.3742,40320.8232,91316.1610,7275.27
*ปราจีนบุรี259,375157,44760.708,8085.5967,97243.1733,08421.0135,61622.6211,9677.60
*สระแก้ว246,551156,50463.488,0355.1371,13545.4532,28720.6334,26921.9010,7786.89
*รวมทั้งหมด2,969,4181,528,02551.4669,8684.57783,10351.25320,57920.98266,29217.4388,1835.77
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564