DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ประชากร
ในเขตรับผิดชอบ
อายุ 18-59 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ร้อยละความ
ครอบคลุม
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ราชบุรี400,017235,83458.969,3503.96123,86852.5247,49220.1441,74117.7013,3835.67
*กาญจนบุรี348,173205,72559.098,9284.34104,28450.6941,79620.3238,40618.6712,3115.98
*สุพรรณบุรี358,057207,93558.078,7324.2091,21643.8748,10523.1344,48721.3915,3957.40
*นครปฐม485,936250,61251.578,6213.44133,08953.1158,40123.3039,15915.6311,3424.53
*สมุทรสาคร247,628105,06042.433,1813.0354,49351.8723,30622.1818,65217.755,4285.17
*สมุทรสงคราม92,50752,58656.852,2684.3122,43942.6712,44823.6711,28321.464,1487.89
*เพชรบุรี250,882146,33358.335,9394.0665,53844.7933,13022.6431,56621.5710,1606.94
*ประจวบคีรีขันธ์241,692150,40162.238,1235.4068,39445.4731,33920.8431,78421.1310,7617.15
*รวมทั้งหมด2,424,8921,354,48655.8655,1424.07663,32148.97296,01721.85257,07818.9882,9286.12
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564